Сургалтын нэр
Нислэгийн хөдөлгөөнийн удирдлагын aircon 2100 автоматжуулсан системийн сургалт, дадлага
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
4 өдөр /32 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг ИНД-65 дүрмийн 305.а.3.1 шаардлагын дагуу сургалт, дадлагад хамруулан мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: