Сургалтын нэр
Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
120 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалтад хамрагдагчдад Иргэний нисэхийн дүрэм 65-ын 65.303, 65.305 заалтуудын дагуу холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд