Сургалтын нэр
Ойртолтын ажиглалтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
184 цаг
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ИНД 65.303.(а). 1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305 (a)-д заасан сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангаж, мэдлэг олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд