Сургалтын нэр
Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудад зориулсан анхан шатны сургалт
Ангилал
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудын мэргэжлийн анхан шатны сургалт нь өсөн нэмэгдэж буй олон улс болон орон нутгийн нислэгийн ихсэж буй хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хэсгийн шинээр ажилд орсон ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажиллах хүчний нөөц бололцоог бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлтэй бөгөөд сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай зохион байгуулахад энэ сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд