Сургалтын нэр
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны мэдлэг олгох сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
2 өдөр /16 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг ИНЕГ-т хэрэгжүүлэх, агаарын тээвэрлэгч ба үйлчилгээний байгууллагад аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд уг сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд