Сургалтын нэр
Эрсдэлийг урьдчилан мэдэж үйлдвэрлэлийн осолгүй ажиллах хөдөлмөр хамгааллын мэдлэг олгох сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
2 өдөр /16 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

ИНЕГ, “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал болон орон нутгийн нисэх буудлуудын ажилтнуудын хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаарх суурь мэдлэгийг бататгаж, ажлынбайрныаюулыгтанинмэдэх, эрсдэлийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх чадвар олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд