Сургалтын нэр
Компьютерийн анхан шатны сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
7 өдөр /56 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн ажилтнуудын компьютерийн мэдлэгийг дээшлүүлж, компьютер тоног төхөөрөмжийг зөв хэрэглэж сурах, өргөн хэрэглээний програмтай ажиллах, интернет болон дотоод сүлжээг бүрэн ашиглаж сурахад энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд