Сургалтын нэр
Иргэний нисэхийн хууль, дүрмийн мэдлэг олгох сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
1 өдөр /8 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн ажилтнуудад иргэний нисэхийн холбогдолтой олон улсын гэрээ конвенц, хууль, дүрэм, олон улсын стандарт, зөвлөмжүүд, иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үүрэг хариуцлага, осол зөрчлийн талаар ерөнхий ойлголт, мэдлэгийг шинээр олгох, баталгаажуулах, сэргээх зорилготой.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд