Сургалтын нэр
Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
3 өдөр /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн салбарын шинэ ажилтнуудад зориулан иргэний нисэхийн үйл ажиллагааны талаар анхан шатны ойлголт өгөхөд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд