Сургалтын нэр
Нислэгийн цаг уур
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
5 долоо хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчид нислэгийн цаг уурын ерөнхий мэдлэг эзэмшиж, дадлагатай болсноор ажилдаа ашиглаж чаддаг болно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд