Сургалтын нэр
Компьютерийн давтан сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
5 өдөр /40 цаг/
Төрөл
Танхим
Сургалтын зорилго
 
Нисэхийн сургалтын төвд компьютерийн анхан шатны сургалтад хамрагдсан хүмүүст зориулан эх бэлтгэлийн болон зураг засварлах мэргэжлийн програмтай ажиллах чадвар эзэмшүүлэхээс гадна, компьютер тоног төхөөрөмжид зохих тохиргоо, үйлчилгээ хийх чадварыг эзэмшүүлэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино.
 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд