Сургалтын нэр
Хүний хүчин зүйлийн талаарх онолын суурь сургалт
Ангилал
Ерөнхий сургалтууд
Үргэжлэх хугацаа
6 өдөр /46 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Иргэний нисэхийн салбарын ажилтнуудад хүний хүчин зүйлийн талаарх ерөнхий суурь ойлголтыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд