Сургалтын нэр
Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
5 хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нисэх буудал дээр газрын үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтнуудын нисэхийн аюулгүй байдлын талаар хүлээх үүрэг, хариуцлага, үүссэн аливаа нөхцөл байдалд шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, түүний ач холбогдол, агаарын хөлгийн аюулгүй байдал, тавигдаж буй аюулгүй байдлын стандарт шаардлагыг таниулах, нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник технологи, үйлчилгээний стандартын талаар мэдлэг, дадал, чадвар олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд