Сургалтын нэр
Агаарын хөлгийн хамгаалалтын ажилтнуудад зориулсан сургалтын стандарт хөтөлбөр
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
7 хоног /56 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Агаарын хөлгийн хамгаалалтын эргүүл, харуулаар, ажиллах ажиллагсдад нисэхийн аюулгүй байдлын тухай мэдлэг олгох, харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохих шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар дадал олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд