Сургалтын нэр
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын харуул шалгагч нарын давтан сургалтын хөтөлбөр
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
7 хоног /56 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нисэх буудлын харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг зохих шаардлагын түвшинд гүйцэтгэх ажлын хүрээнд Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын харуул шалгагч нарыг 2 жил тутам давтан сургалтад хамруулж, иргэний нисэхийн салбарт гарч буй шинэ мэдээ, мэдээлэл ба иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын бодлого, төлөв, чиг хандлага, аюулгүй байдлын шинэ техник, тоног төхөөрөмж, шинэ технологи, шинэлэг аргачлал ба зааварчилгаа сүүлийн сургалтаас хойш гарсан нисэхийн аюулгүй байдлын эрх зүйн баримт бичигт орсон өөрчлөлтүүдтэй танилцуулж, тэдгээрийг мэргэшүүлэх,сургаж дадлагажуулах, ур чадварыг хөгжүүлэх,дээшлүүлэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд