Сургалтын нэр
Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн ажилтнуудад зориулсан аюултай ачааны сургалт
Ангилал
Аюулгүй байдал, аюултай ачаа
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй агаарын тээвэрлэгчийн ажилтнуудад ИАТА аюултай ачааны журамд заасан зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу үндсэн ойлголт, аюултай ачааны ачааны хязгаарлалт, зорчигч болон агаарын хөлгийн гишүүдэд авч явах зөвшөөрөлтэй аюултай ачааны жагсаалт, савлагаа, тэмдэглэгээ, шошго, болон бичиг баримт, аюултай ачааг зөв таних, харьцаж ажиллах, ачааг нуугдмал хэлбэрээр агаарын хөлөгт ачигдахаас урьдчилан сэргийлэх, аюултай ачаатай холбоотой осол зөрчлийн үед анхан шатны арга хэмжээ авах тухай мэдлэгтэй болгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд