Сургалтын нэр
Нислэгийн журам зохиолтын анхан шатны сургалт
Ангилал
Нислэгийн журам боловсруулалт
Үргэжлэх хугацаа
3 долоо хоног /120 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад агаарын навигацийн үйлчилгээний журмын анхан шатны сургалтад хамрагдсанаар Annex 6-ын дагуу хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох онолын мэдлэгтэй болно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд