Сургалтын нэр
Шалгалтын нислэгийн давтан сургалт
Ангилал
Нислэгийн журам боловсруулалт
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Шалгалтын нислэг, зураглалын албаны ажиллагсдад шалгалтын нислэгийг хэрхэн хийх талаар үндсэн мэдлэгийг сэргээнэ.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд