Сургалтын нэр
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт
Ангилал
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
10 долоо хоног /308 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх, суралцагчдад Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээнд шаардлагатай анхан шатны мэдлэг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд