Сургалтын нэр
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны давтан сургалт
Ангилал
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдын мэдлэг, ур чадварыг хадгалах, сэргээх, агаарын навигацийн үйлчилгээнд орсон томоохон өөрчлөлтүүдийг танилцуулахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд