Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ

“Иргэний Нисэхийн Дүрэм 171”- гэрчилгээжсэн, Иргэний нисэхийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, агаарын тээвэрлэгчид, нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгаан хангалтын найдвартай үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албаны вэб хуудаснаас авна уу.

Нисэхийн цахилгаан хангалтын үйлчилгээ
Нисэхийн цахилгаан хангалтын үйлчилгээ

Нислэг хөдөлгөөнтэй холбоотой холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын бүх тоног төхөөрөмж болон бусад хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай ханган ажилладаг.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв