Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ

“Иргэний Нисэхийн Дүрэм 171”- гэрчилгээжсэн, Иргэний нисэхийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, агаарын тээвэрлэгчид, нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгаан хангалтын найдвартай үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албаны вэб хуудаснаас авна уу.

Нисэхийн холбооны үйлчилгээ
Нисэхийн холбооны үйлчилгээ

Газар-газар, агаар-газрын холбооны системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангахын зэрэгцээ иргэний нисэхийн системийн байгууллагуудын телефон холбоо, дотоод компьютерийн сүлжээ, интернетийн НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ хариуцан ажилладаг.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв