Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ

“Иргэний Нисэхийн Дүрэм 171”- гэрчилгээжсэн, Иргэний нисэхийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, агаарын тээвэрлэгчид, нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгаан хангалтын найдвартай үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албаны вэб хуудаснаас авна уу.

Нисэхийн радио навигацийн үйлчилгээ
Нисэхийн радио навигацийн үйлчилгээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт өнгөрөлт үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд мөн Чингис хаан ОУНБ-н нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд мөн орон нутгийн нисэх буудлуудад радио навигацийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв