Агаарын навигацийн үйлчилгээ Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн үйлчилгээ

Монгол Улсын агаарын зайг дамжин өнгөрөх, буулт, хөөрөлт хийх гадаадын болон дотоод,агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн хүсэлт, түүнд холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журмын дагуу урт хугацааны, урьдчилсан, шуурхай төлөвлөлт, урсгал зохицуулалтыг хийж ИНЕГ-ын нэрийн өмнөөс нислэгийн зөвшөөрөл олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албаны вэб хуудаснаас авна уу.

© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв