Бүгд Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн алба Нисэхийн эрүүл мэнд, сэргээн засах алба Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын алба Аж ахуйн үйлчилгээ, дулаан, сантехникийн алба Чингис хаан олон улсын нисэх буудал дахь Шатахуун хангалтын алба "Буянт-Ухаа" Олон улсын нисэх буудал Аюулгүй байдал, хамгаалалтын алба Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын алба Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори Нисэхийн сургалтын төв Хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн алба Орон нутгийн нисэх буудлууд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтэс Иргэний нисэхийн үндэсний төв Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар Захиргаа, хамтын ажиллагааны газар Бизнес хөгжил, төлөвлөлтийн газар Санхүү, эдийн засаг, төлөвлөлтийн газар Хүний нөөцийн удирдлагын газар Аюулгүй байдал, чанарын удирдлагын газар
Газар нэгж Огноо Мөрдөгдөж буй стандартын нэр Тэмдэглэгээ
НМҮА 2019.01.01 Хэлипортод тавих өрөнхий шаардлага MNS 6784:2019
НМҮА 2014.01.01 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
НМҮА 2015.01.01 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо,тодорхойлолт MNS 6409:2015
НМҮА 2002.01.01 Хэмжигдэхүүн ба нэгж. 51 нэгжүүд ба тэдгээрийн эмхэтгэсэн болок тодорхой бусад нэгжийг хэрэглзх зөвлөмж MNS ISO 1000:2002
НМҮА 2017.01.01 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Үндсэн ойлголт ба тайлбар толь MNS ISO 9000:2017
НМҮА 2016.01.01 Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв