Бүгд Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн алба Нисэхийн эрүүл мэнд, сэргээн засах алба Мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн алба Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын алба Аж ахуйн үйлчилгээ, дулаан, сантехникийн алба Чингис хаан олон улсын нисэх буудал дахь Шатахуун хангалтын алба "Буянт-Ухаа" Олон улсын нисэх буудал Аюулгүй байдал, хамгаалалтын алба Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын алба Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори Нисэхийн сургалтын төв Хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн алба Орон нутгийн нисэх буудлууд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтэс Иргэний нисэхийн үндэсний төв Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар Захиргаа, хамтын ажиллагааны газар Бизнес хөгжил, төлөвлөлтийн газар Санхүү, эдийн засаг, төлөвлөлтийн газар Хүний нөөцийн удирдлагын газар Аюулгүй байдал, чанарын удирдлагын газар
Газар нэгж Огноо Мөрдөгдөж буй стандартын нэр Тэмдэглэгээ
ХНАА 2015.01.01 Иргэний нисэхийн ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 6409 : 2015
ХНАА 2015.01.01 Радио давтамжитай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (ЗкГц- ээс 300Гц хүртэл) MNS 5594:2015
ХНАА 2003.01.01 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ. хэмжих арга MNS 5319:2003
ХНАА 2015.01.01 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон! орны хэмжилт ба тооцоо MNS 6574:2015
ХНАА 2017.01.01 Нисэхийн хэт өндөр давтамжийя) хөдөлгөөнт холбооны техникийк үзүүлэлт MNS 6704:2017
ХНАА 2020.01.01 Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар MNS ISO 19011:2020
ХНАА 2020.01.01 Эрсдэлийн менежмент удирдамж MNS ISO 310005:2020
© 2024 Иргэний Нисэхийн Үндэсний Төв