conflict
conflictForm
МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ МАЯГТ
/ REPORT FORM
Энэхүү мэдээлэх хуудсанд бичигдсэн зүйлүүд нь ИНҮТ-ийн харьяа алба, салбар нэгжүүдийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, дээшлүүлэхэд ашиглагдана. Мэдээлэл өгсөн таны зөвшөөрөлгүйгээр таны мэдээллийг хэн нэгэнд гаргаж өгөхгүй болно. ИНҮТ – ААЧУА нь аюултай ажиллагаа, аюул үүсэх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд хамаарах аливаа мэдээллийг хүлээж авах бөгөөд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
  • НЭЭЛТТЭЙ - Мэдээлэл болон мэдээллийн мөрөөр авсан арга хэмжээг нийт ажиллагсдад мэдээлж байх болно.
  • ДАРАМТГҮЙ - Мэдээлэл өгснөөр мэдээлэгч нь өгсөн мэдээллээсээ болж хариуцлага хүлээхгүй, эргээд ямар нэг асуудалд холбогдохгүй болно.
Мэдээлсэн / Reported by
Мэдээллийн дагуу танаас тодруулга авах, авсан арга хэмжээний талаар эргэж мэдээллэх тул доорх мэдээллүүдийг бөглөнө үү.
For feedback and clarification about your information please fill contacting information below.
Мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хангах үүднээс таны нэр, утас, цахим шууданг арилгах болно.
All identities contained in this report will be removed to assure complete confidentiality.
Овог, нэр / Name
Алба, нэгж / Organization
Албан тушаал / Position
Утасны дугаар / Phone number
И-мэйл / E-mail
Мэдээлэл / Report
Байршил / Location
Огноо / Date
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл / Description
Та эрсдэлийг бууруулах талаар саналаа өгнө үү!
Your suggestion on risk mitigation
Файл оруулах / File upload
Зураг эсвэл оффисын файл хуулах боломжтой
Файл 1 / File 1
Файл 2 / File 2
Файл 3 / File 3
Файл 4 / File 4
ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ
Имэйл: sqmd@mcaa.gov.mn
Утас: 7128-3089, 3025
Contact us
Khan-Uul district, 21th khoroo, Buyant-Ukhaa, Ulaanbaatar, Mongolia
+976-71-285509 ncac@mcaa.gov.mn
© 2024 National Civil Aviation Center