Сургалтын нэр
Аэродромын аюулгүй ажиллагааг хангах ажилтнуудын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх мэдээллийн сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагч нь аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд агаарын хөлгийн газрын хангалт үйлчилгээний автомашин тоног төхөөрөмжүүдэд хяналт тавих онцгой байдлын болон гэнэтийн ослын үед ажиллах, үзлэг шалгалт хийх, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хувь хүний аюулгүй ажиллагааны мэдлэг, чадвартай IATA-ийн AHM-611ь 630-д нийцсэн ажилтан бэлтгэх.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: