Сургалтын нэр
Агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах давтан сургалт
Ангилал
Галын аюулгүй байдал
Үргэжлэх хугацаа
5 өдөр /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Орон нутгийн нисэх буудлын аврах, гал унтраах бүлгийн бие бүрэлдхүүнд аэродромын зориулалттай ашиглаж байгаа галын машин, техник хэрэгслийг ажиллуулах, агаарын хөлгийн болзошгүй ослын үед аврах ажиллагааг явуулах, түргэн шуурхай алдаагүй ажиллах талаар олж авсан мэдлэг, чадвар, дадлагыг бататгана. Агаарын хөлгийн гал сөнөөгчийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай сэдвүүдээр өргөтгөсөн суурь мэдлэг эзэмшүүлнэ.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд