Сургалтын нэр
Аэродром талбай болон агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд тусгай зориулалтын автомашин, тоног төхөөрөмжийн жолооч-операторчиныг мэргэшүүлэх сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
32 цаг
Төрөл
Танхим

Суралцагчийн аэродром талбай, агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд тусгай зориулалтын автомашин, тоног төхөөрөмжөөр технологийн дагуу хөдөлгөөн үйлдэх цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд үүсч болзошгүй гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, богино долгионы радио станц ашиглах, аюулгүй ажиллагааны мэдлэгийг сэргээж, агаарын хөлөгт хөндлөнгийн хүчин зүйлээс үүсч болзошгүй осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
мэдлэг чадварыг сайжруулан олгох юм.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: