Сургалтын нэр
аэродромын үйл ажиллагаа
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
Анхан шат 42 цаг, давтан 56 цаг
Төрөл
Танхим

Суралцагчид нисэхийн аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны мэдлэгтэй болж, давтан суралцагчдад ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх, сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд