Сургалтын нэр
Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав-лаборантууд зориулсан сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
64 цаг
Төрөл
Танхим

Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор агаарын хөлгийн түлшийг газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн технологи, үйл ажиллагааны аргачлал MNS 463352006 стандарт шаардлагын дагуу хүлээн авах, агаарын хөлгийг сумлах, технологи үйл ажиллагааны үеийн чанарын хяналтын шинжилгээг гүйцэтгэх чадварыг онолын болон дадлагын хичээлээр бататган олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: