Сургалтын нэр
Аэродромын аюулгүй ажиллагаа хангах ажилтнуудын сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагч нь аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд агаарын хөлгийн газрын хангалт үйлчилгээний автомашин тоног төхөөрөмжүүдэд хяналт тавих онцгой байдлын болон гэнэтийн ослын үед ажиллах, үзлэг шалгалт хийх, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хувь хүний аюулгүй ажиллагааны мэдлэг, чадвартай IATA-ийн АНМ-611, 630-д нийцсэн ажилтан бэлтгэх зорилготой.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд