Сургалтын нэр
Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг/хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын авто машины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
4 хоног /32 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагч нь агаарын хөлгийн бүтэц зохион байгуулалт, мөстөлтийн эсрэг/ хамгаалах шингэний шинж чанар, ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа болон шингэн цацах технологийн үйл ажиллагаа, агаарын хөлөгт мөстөлтөөс үүсч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас /ИКАО/ гаргасан АНМ-ын зөвлөмж 630.8-д тавигдах шаардлагуудыг хангана. Мөн үүний хамт Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас /ICАО/ гаргасан Аnneх-6 дүрмийн “Ground icing” бүлэг, мөн “Газарт мөстөлтөөс хамгаалах” Doc 9640 зааврын талаар мэдлэгтэй, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах чадвар бүхий инженер техникийн болон газрын үйлчилгээний ажилтнууд бэлтгэгдэх юм.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд