Сургалтын нэр
Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч- операторчныг мэргэшлүүлэх анхан шатны сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
4 өдөр /32 цаг/
Төрөл
Танхим

Сургалтын зорилго

Суралцагчдад аэродромын маневрлах талбай болон перрон дээр тээврийн хэрэгслээр технологийн дагуу хөдөлгөөн үйлдэх аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох, богино долгионы станц ашиглах, агаарын хөлөгт хөндлөнгийн хүчин зүйлсээс үүсч болзошгүй ослын үед аюулын тархалтыг хязгаарлаж, аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадвар эзэмшүүлж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ийн Annex-14, IATA-ийн 630.8 дугаар зүйл, 611.6 дугаар зүйлийн стандарт шаардлагын дагуу гэрчилгээжсэн жолооч-операторчныг бэлтгэхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: