Сургалтын нэр
Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч- операторчныг мэргэшлүүлэх давтан сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 өдөр /24 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагчдад аэродромын маневрлах талбай болон перрон дээр хөдөлгөөн үйлдэх, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, богино долгионы станц ашиглах аюулгүй ажиллагааны мэдлэгийг сэргээж агаарын хөлөгт хөндлөнгийн хүчин зүйлсээс үүсч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг чадварыг сайжруулж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ийн Annex-14-ийн 9.7–р зүйл, IATA-ийн 630.8 дугаар зүйл, 611.6 дугаар зүйлийн стандартад нийцүүлэн жолооч-операторчныг давтан сургахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: