Сургалтын нэр
Нислэгийн зурвас орчимд шувуу, мал амьтны аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үргээлэг хийх сургалт, дадлага
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
3 хоног /20 цаг/
Төрөл
Танхим

Шувуу, мал амьтны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, үргээх, шувуу үргээх тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглахтай холбоотой мэдлэг, ур чадвар, дадлага олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: