Сургалтын нэр
Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
1 долоо хоног /40 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагчдын газрын үйлчилгээ хийх үндсэн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, шинэ техник технологи болон тоног төхөөрөмжийн мэдээллээр хангахад энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: