Сургалтын нэр
Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдийн суурь сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
4 долоо хоног /160 цаг/
Төрөл
Танхим

Суралцагчдад газрын үйлчилгээ хийх үндсэн мэдлэгийг олгох, газрын үйлчилгээний техник тоног төхөөрөмж дээр ажиллах дадлага туршлагыг олгож, агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний мэргэжлийн мэргэшсэн ажилтнуудыг бэлтгэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: