Сургалтын нэр
Нисэх буудлуудын сумлагч автомашины жолооч нарыг мэргэшүүлэх давтан сургалт
Ангилал
Аэродром, газрын үйлчилгээ
Үргэжлэх хугацаа
6 өдөр /42 цаг/
Төрөл
Танхим

Нисэх буудлуудын сумлагч автомашины жолооч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, үүсч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, агаарын хөлгийг шатахуунаар цэнэглэх үйл ажиллагааг тасралтгүй хийх, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг ханган, олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг чанартай хийж гүйцэтгэж сурахад оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд: