2022 он
Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Шийдвэрлэх шатанд Шийдвэрлэгдээгүй Шийдвэрлэлтийн хувь
619 619 - - - 100%