2023 оны нислэгийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн мэдээлэл
2023 оны нислэгийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн мэдээлэл
2023 оны нийт нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл 
Нислэгийн төрөл  Өнгөрөлт Биелэлт % Олон улсын хөөрөлт, буулт Биелэлт % Орон нутгийн хөөрөлт, буулт  Биелэлт %
Төлөвлөсөн Гүйцэтгэсэн Төлөвлөсөн Гүйцэтгэсэн Төлөвлөсөн Гүйцэтгэсэн
Нийт дүн  275465 43498 15,8 13345 9654 72,3 12982 10312 79.4

 

Тайлбар: Олон улсын нислэгийг хилээр гарсан UTC цагаар, орон нутгийн нислэгийг нислэг дууссан УБ-ын цагаар түүвэрлэв.