2021 оны нийт нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл-сараар
2021  оны нийт нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл-сараар
Нислэгийн төрөл, сараар Өнгөрөлт Биелэлт, % ОУ-ын хөөрөлт, буулт Биелэлт, % ОН-ийн хөөрөлт, буулт Биелэлт, % Нийт нислэг Биелэлт, %
Төлөвлөлт Гүйцэтгэл Төлөвлөлт Гүйцэтгэл Төлөвлөлт Гүйцэтгэл Төлөвлөлт Гүйцэтгэл
Jan 31329 5452 17.4 700 85 12.1 452 123 27.2 32481 5660 17.4
Нийт дүн 31329 5452 17.4 700 85 12.1 452 123 27.2 32481 5660 17.4

Тайлбар: Олон улсын нислэгийг хилээр гарсан UTC цагаар, орон нутгийн нислэгийг нислэг дууссан UB цагаар түүвэрлэв.