2022 - 2023 оны нийт нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл /харьцуулалт/
2022 - 2023 оны нийт нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл /харьцуулалт/
2022-2023 оны нийт нислэгийн харьцуулалт 
Нислэгийн төрөл  Өнгөрөлт Өсөлт бууралт % Олог улсын хөөрөлт, буулт Өсөлт бууралт % Орон нутгийн хөөрөлт, буулт  Өсөлт бууралт %
2022 он  2023 он  2022 он  2023 он  2022 он  2023 он 
Нийт дүн  37565 43498 15,8 5334 9654 81,0 8819 10312 17,0

 

Тайлбар: Олон улсын нислэгийг хилээр гарсан UTC цагаар, орон нутгийн нислэгийг нислэг дууссан УБ-ын цагаар түүвэрлэв.