2020, 2021 оны нислэгийн харьцуулалт-сараар
2020, 2021 оны нислэгийн харьцуулалт-сараар
Нислэгийн төрөл, сараар Өнгөрөлт Өсөлт+, бууралт- /%/ ОУ-ын хөөрөлт/Буулт Өсөлт+, бууралт- /%/ ОН-ийн хөөрөлт/Буулт Өсөлт+, бууралт- /%/ Нийт нислэг Өсөлт+, бууралт- /%/
  2020 он 2021 он 2020 он 2021 он 2020 он 2021 он 2020     он 2021 он
Jan 10300 5452 -47.1 655 85 -87.0 502 123 -75.5 11457 5660 -50.6
Нийт дүн 10300 5452 -47.1 655 85 -87.0 502 123 -75.5 11457 5660 -50.6

Тайлбар: Олон улсын нислэгийг хилээр гарсан UTC цагаар, орон нутгийн нислэгийг нислэг дууссан UB цагаар түүвэрлэв.